Acht inhoudelijke onderwerpen op gemeenteraadsagenda

Besluitvormende vergadering op 22 februari om 19.00 uur

Brummen – De besluitvormende raadsvergadering van donderdag 22 februari staat voor een belangrijk deel in ‘t teken van het dorp Eerbeek. Van de acht inhoudelijke voorstellen komen er twee als bespreekstuk aan bod. Beide onderwerpen hebben betrekking op de toekomst van het papierdorp: het bestemmingsplan voor grote delen van Eerbeek (inclusief het PlanMER en het ontwerpbesluit hogere waarden geluid) en de grondexploitaties die horen bij het programma Ruimte voor Eerbeek. De besluitvormende bijeenkomst is zoals gebruikelijk openbaar en begint ditmaal om 19.00 uur. U bent van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen. Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk. De raadsfora zijn hiervoor het uitgelezen moment.

De agenda kent verder de vaste agendapunten, waaronder de lijst van ingekomen stukken. Ook staan er zes voorstellen op de agenda als ‘hamerstuk’. Dit betekent dat er naar verwachting over deze voorstellen een besluit wordt genomen zonder dat de gemeenteraad daarover nog inhoudelijk in debat gaat. Tijdens het raadsforum op 8 februari is namelijk gebleken dat alle fracties deze voorstellen steunen. Het gaat om het verstrekken van een verklaring van geen bedenking voor een aantal omgevingsvergunningen, de uitgangspuntennota 2019 van GGD Noord- en Oost Gelderland, het voorstel over de vaststelling van de Ozb voor woningen 2018, de toetreding van de gemeente Heerde tot de Regio Stedendriehoek, het concept van de Kadernota van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland voor de periode 2019-2022 en de verlenging van de overeenkomst met de gemeenteaccountant voor één jaar (namelijk het lopende jaar 2018).

Bestemmingsplan Eerbeek

De twee raadsvoorstellen die niet als hamerstuk op de agenda staan gaan dus over de toekomst van het dorp Eerbeek. Als eerste komt het voorstel aan bod om het bestemmingsplan voor grote delen van Eerbeek vast te stellen. Onderdeel hiervan is de PlanMER (milieueffectrapportage) en het collegebesluit om hogere grenswaarden van het geluid (industrielawaai) vast te stellen. In de afgelopen weken hebben er verschillende forumbijeenkomsten plaatsgevonden over dit onderwerp. Indieners van een zienswijze op het plan en andere betrokkenen hebben hun mening kunnen geven over het voorstel dat nu op de vergadertafel van de gemeenteraad ligt. Ook heeft de gemeenteraad het college over dit onderwerp bevraagd. Het tweede raadsvoorstel is de vaststelling van de Mastergrex voor het programma Ruimte voor Eerbeek en de bijhorende deelplan-grexen voor het Burgersterrein en het Kerstenterrein. Grex is de afkorting van grondexploitatie. Dit is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals in dit geval bij een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen. Omdat de bijlagen financiële gegevens bevatten die niet openbaar zijn, is het mogelijk dat er op 22 februari deels ook in beslotenheid wordt vergaderd wanneer de situatie zich voordoet dat de raad de bijlage wenst te bespreken.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken vanaf 15 februari 2018 raadplegen en downloaden via de website  www.brummen.nl (kies bij ‘bestuur en politiek’ voor ‘gemeenteraad’ en vervolgens de groene button ‘vergaderingen’). Ook liggen er dan voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken klaar bij de receptie in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.