Aandacht voor duurzaam inkopen en andere besluiten raad Brummen

Houd bij de inkoop van diensten in het sociale domein rekening met duurzaamheid. Die zienswijze gaf de gemeenteraad afgelopen donderdag mee voor de inkoopnota voor 2019 en verder. De gemeente Brummen bereidt deze nota voor samen met Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. In september buigen de raden van al deze gemeenten zich over de vaststelling van de inkoopnota.

Transformatie beschermd wonen

Naast de inkoopnota kwam tijdens de raadsvergadering de Transformatie-agenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2016-2020 aan de orde. Hierin staan de vijf belangrijkste thema’s die de basis vormen voor regionale werkplannen en lokale inzet. De raad sprak waardering uit voor het gelopen proces, maar er klonken ook wat zorgen over de uitwerking. Overigens werd de Transformatie-agenda unaniem vastgesteld.

Regeling sociale werkvoorziening

Derde bespreekpunt voor de raad was de begrotingswijziging 2017 en de concept begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Delta. IPV en VVD riepen het college via een amendement op om twee scenario’s uit te werken: één voor gezamenlijke opheffing van de GR Delta door de vijf betrokken gemeenten en een tweede scenario over uittreding uit de GR. In beide scenario’s moet de uitvoering van de Wet sociale voorziening zoveel mogelijk lokaal worden ingericht. Het amendement kreeg de volledige steun van de raad. Het college moet de twee scenario’s in november aanbieden aan de raad.

Benoeming en moties

Op de agenda stond verder de benoeming van de heer T. Rutgers uit Voorst tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel. Hij werd met volledige steun van de raad benoemd.
Tot slot boog de raad zich over drie moties. De eerste was van PvdA, CDA en Lokaal Belang. Zij riepen het college op om de hardheidsclausule toe te passen voor inwoners die reizen met PlusOV en bij afstanden tussen de 20 en 25 kilometer te maken krijgen met meerkosten. Wethouder Pierik zegde dit toe, waarna de motie werd ingetrokken. U leest hierover binnenkort meer in GemeenteThuis.
Dan was er een motie van het CDA over vliegbewegingen boven de Veluwe. Burgemeester van Hedel gaf aan te inventariseren welke zorgen hierover bestaan en welke oplossingen mogelijk zijn. Na het zomerreces hoort de raad hier meer over. Een laatste motie ging over de 48 eikenbomen langs het Apeldoorns Kanaal die op de nominatie staan voor kap. De PvdA wilde het college oproepen de bomen eerst te onderzoeken en alleen de zieke bomen te kappen. De motie kreeg alleen steun van PvdA en IPV en niet van de overige vier fracties, zodat zij niet is aangenomen.

Hamerstukken

Verder nam de gemeenteraad een groot aantal besluiten zonder debat. Zoals de vaststelling van de beleidsnota Preventie middelengebruik en verslaving. De raad besloot geen zienswijze in te dienen over de (concept)begrotingen 2018 van een aantal samenwerkingsverbanden, te weten de veiligheidsregio (VNOG), Omgevingsdienst OVIJ, de regio Stedendriehoek en de Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV). Voor de conceptprogrammabegroting van de GGD volgde wel een zienswijze: de raad verwacht dat, wanneer de instroom van statushouders daalt naar het niveau van voor 2016, de kosten voor de zorg aan statushouders weer vanuit het reguliere budget van de GGD gefinancierd worden.