Besluitvormende raadsvergadering op 23 mei Zes voorstellen op de vergadertafel van de gemeenteraad

Brummen/Eerbeek – Op donderdagavond 23 mei komt de gemeenteraad bijeen om besluiten te nemen. Er staan zes inhoudelijke raadsvoorstellen op de agenda. De vergadering van de gemeenteraad is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadszaal van het Brummense gemeentehuis. U bent van harte welkom. Inspreken tijdens de vergadering is overigens niet mogelijk. Dit kan wel tijdens de voorbereidende raadsfora.

Op de agenda staan enkele vaste punten, zoals een lijst van ingekomen stukken. Drie voorstellen zijn een ‘hamerstuk’. Over zo’n voorstel zijn de partijen het tijdens het raadsforum al eens. Ze gaan er daarom waarschijnlijk niet meer over in gesprek. Het gaat om het voorstel om de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit aan te passen, de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de omgevings-dienst Veluwe IJssel en de bestemmingsplanwijziging voor het perceel Hallsedijk 53-55 in Empe.

Bespreken en besluiten
Over de drie andere voorstellen gaan de raadsleden wel met elkaar in gesprek. Daarna nemen ze een besluit. Het zijn heel verschillende onderwerpen. Zo staat het bestemmingsplan voor het aanleggen van een parkeerterrein bij de Koppelenburg in Brummen op de agenda. Dit plan moet een bijdrage leveren aan het oplossen van een parkeerprobleem bij The Gallery. Ook bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college om geld beschikbaar te stellen uit de reserve Duurzaamheid/Ligt op Groen om 10 gemeentelijke gebouwen via een Energy Service Company (ESCo) te verduurzamen. Het derde onderwerp dat als bespreekstuk op de agenda staat heeft te maken met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Concreet gaat het om een aantal inhoudelijke en financiële stukken van deze organisatie zoals de voorlopige jaarstukken 2018, de begroting voor 2020 en de kadernota voor de periode 2020-2023.

Meer weten?
U vindt de vergaderstukken op www.brummen.nl/gemeenteraad. Wilt u ze liever op papier? Dan kunt u de stukken afhalen in het gemeentehuis in Brummen en bij het Eerbeekse Servicepunt.