Besturen SWB en gemeente kiezen voor toekomst

Eensgezindheid over samenwerking

Afgelopen dinsdag hebben de besturen van Stichting Welzijn Brummen en gemeente Brummen hun eensgezindheid uitgesproken over de onderlinge samenwerking. Zij deden dit in een gezamenlijke reactie op het rapport ‘Schakelen en Verbinden’, dat eind 2017 is verschenen. Voor het college is de welzijnsorganisatie van grote betekenis als partner om belangrijke gemeentelijke doelstellingen te bereiken. Voor de welzijnsorganisatie is een goede samenwerkingsrelatie van cruciaal belang om het waardevolle werk dat de stichting voor inwoners en organisatie verricht goed te kunnen uitvoeren.

Als gevolg van veranderende wetgeving en rollen is de samenwerking tussen gemeente en welzijnsorganisatie de afgelopen jaren onder druk komen staan. Reden voor beide besturen om in 2016 te besluiten een kwartiermaker bij de welzijnsorganisatie aan te stellen. Op basis van een samen opgestelde onderzoeksopdracht is de kwartiermaker aan het werk gegaan. Een belangrijk onderdeel van de opdracht was te onderzoeken hoe de uitvoering van taken door de SWB verder verbeterd kan worden. Daarnaast is onderzocht op welke manier de welzijnsorganisatie zich moet aanpassen om in te kunnen spelen op alle veranderingen die op de gemeente en lokale samenleving af komen. Ook was de opdracht aan de kwartiermaker om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen gemeente en SWB verbeterd kan worden, zodat de welzijnsorganisatie optimaal voldoet aan de inhoudelijke opdrachten en kwaliteitseisen van de gemeente.

Schakelen en Verbinden

De kwartiermaker (de heer De Winter) heeft in het najaar van 2017 zijn werk afgerond en vastgelegd in het eindrapport “Schakelen en Verbinden”. Dit rapport is aangeboden aan zowel het college als aan het bestuur van de SWB. In de afgelopen periode hebben zij samen de bevindingen uit het rapport besproken. Zowel het bestuur van SWB als het Brummense college zijn tevreden met het rapport en ook de positieve stappen die al in het afgelopen jaar zijn gezet. De organisatie SWB is flexibeler ingericht. Dit is ook nodig om zo beter te kunnen inspelen op de veranderingen in de samenleving en veranderende opdrachten van het gemeentebestuur.

Om de continuïteit in de opdrachtverlening vanuit de gemeente en uitvoering door SWB te borgen is overeengekomen dat de gemeente als opdrachtgever een aantal voorzieningen als basisvoorziening voor vier jaar gaat subsidiëren. Aanvullend gaan gemeente en SWB werken met projectsubsidies.