B&W presenteren concept-perspectiefnota 2020-2023

Ingrijpende keuzes nodig om financieel gezond te worden
Brummen/Eerbeek – Om de gemeente financieel gezond te maken moeten er ingrijpende keuzes gemaakt worden. De keuzes worden in juni door de gemeenteraad gemaakt. Om dit op een zorgvuldige en weloverwogen manier te doen heeft het college voorbereidend werk gedaan. Dit in de vorm van een concept-perspectiefnota 2020-2023. Omdat het ook nodig is dit jaar al keuzes te maken om inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen, bevat ook de eerste bestuursrapportage over het huidige begrotingsjaar 2019 diverse concrete voorstellen. Over zowel de perspectiefnota als de eerste bestuursrapportage wordt naar verwachting op donderdag 27 juni een besluit genomen. Voordat het zover is kunnen ook inwoners, bedrijven en organisaties tijdig de documenten bestuderen en meningen aan de raadsleden meegeven.

Geen vet op de botten. Zo werd de financiële situatie van de gemeente eerder dit jaar al beschreven door verantwoordelijk wethouder financiën Peter-Paul Steinweg. Zo krijgt de gemeente minder geld van het rijk en heeft ook de financiële situatie van de gemeente sinds de crisis in 2011 onder grote druk gestaan. Ook speelt mee dat de overdracht van extra taken, denk aan het sociale domein, gepaard is gegaan met een flinke en oplopende kortingen. En zijn de lokale heffingen in de gemeente Brummen in de afgelopen jaren zelfs gedaald. En dat terwijl er voldoende taken en ambities zijn die vragen om een bijdrage en inzet van de gemeente.

Eén van de vijf speerpunten van het gemeentebestuur is er voor te zorgen dat de gemeente Brummen financieel op orde is. Dit betekent ieder jaar een sluitende begroting, maar ook zorgen voor een beter gevulde spaarpot. Dit om risico’s en tegenvallers op te kunnen vangen. In maart heeft het college de gemeenteraad al een document aangeboden met 130 mogelijkheden om uitgaven te verminderen, ambities bij te stellen en inkomsten te verhogen. Omdat een aantal ontwikkelingen niet positief uitpakken voor de gemeentebegroting, is de noodzaak om hiervan gebruik te maken groter dan verwacht. Denk hierbij aan gevolgen van de verwachte nieuwe cao voor gemeenteambtenaren, een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio en een lagere uitkering van het rijk aan gemeenten via het gemeentefonds.

Bezuinigen en inkomsten verhogen
Het college stelt de gemeenteraad voor een gebalanceerd pakket van maatregelen te nemen om geleidelijk weer een gemeente te zijn die financieel gezond is. Zo bevat de perspectiefnota voor het jaar 2020 een bedrag van ruim 1,2 miljoen euro aan maatregelen. Het gaat hierbij zowel om bezuinigingen als ook het verhogen van inkomsten. Bij bezuinigingen gaat het om uiteenlopende zaken zoals de herinrichting van het minimabeleid en inkomensondersteuning tot een korting op budgetten van diverse verenigingen. Maar ook een aanvullende taakstelling op de organisatiekosten van de gemeente en een verlaging van de extra opgenomen budgetten voor de ambities in deze bestuursperiode. In het pakket van maatregelen heeft het college ook een verhoging van de toeristenbelasting met 10 procent opgenomen en een stijging van de Onroerende Zaakbelasting tot het Gelderse gemiddelde. Met het pakket aan maatregelen en een weloverwogen realistische aanpassing van de mogelijke risico’s, verwacht het college dat de gemeente Brummen in 2023 de gewenste weerstandsratio van 1,4 bereikt. En daarmee kan zeggen dat de spaarpot dusdanig is gevuld dat er weer ‘vet op de botten’ zit.

Ambities overeind
Naast ‘financieel gezond’ heeft de gemeente Brummen in deze bestuursperiode nog vier ambities waarvan het werk wil maken. Hoewel deze onder druk staan vanwege de noodzakelijke financiële en inhoudelijke keuzes, blijven de ambities wel overeind. Zo stelt het college dat de helft van de opbrengst van de OZB-verhoging noodzakelijk is als bijdrage voor het speerpunt rondom het dorp Eerbeek. Immers, de provincie Gelderland is bereid om fors in Eerbeek te investeren, mits ook de gemeente zelf laat zien dat het bereid is te investeren in de toekomst van het papier dorp. Ook het centrumplan voor Brummen blijft als speerpunt gehandhaafd. De bekostiging van plannen vindt echter buiten de gemeentebegroting om plaats. De bekostiging vindt plaats via een aparte grondexploitatie. Dit wil zeggen dat verkoop van gemeentelijke gronden in het plangebied (denk aan de voormalige schoollocaties) de financiële basis moet vormen voor toekomstige investeringen in het dorp Brummen.
Ook blijft de gemeente Brummen investeren in duurzaamheid en wil het inwoners met minder geld betere zorg bieden. Hierbij moet nog kritischer gekeken moet hoe de beschikbare middelen ingezet kunnen worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Onderzoek en aanvullende maatregelen
De concept-perspectiefnota voor 2020-2023 die is aangeboden aan de gemeenteraad is dankzij het nemen van een groot aantal ingrijpende maatregelen meerjarig sluitend. De eerste bestuursrapportage over het huidige begrotingsjaar 2019 sluit met een klein positief resultaat. Maar daarmee is het gemeentebestuur er nog niet. Het college laat de gemeenteraad weten dat het in de komende maanden een aantal zaken concreter kan maken. Dit wordt dan verwerkt in de tweede bestuursrapportage en in de programmabegroting voor de periode 2020-2023. Denk hierbij aan een aantal onderzoeken in het sociale domein die een antwoord geven op de vraag hoe de gemeente het doel om betere zorg met minder middelen concreet kan invullen. Ook brengt het college in kaart wat de aanvullende bezuinigingen op de ambtelijke organisatie betekenen voor de dienstverlening aan inwoners. Waar mogelijk wil het college in 2019 nog aanvullende maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de gemeente dit jaar meer geld overhoudt dan nu verwacht.

Bespreking door raad
Zowel de eerste bestuursrapportage 2019 en de perspectiefnota voor de periode 2020-2023 komen in juni op de vergadertafel van de gemeenteraad. Ze worden op donderdagavond 13 juni besproken tijdens een speciaal raadsforum. Iedereen kan en mag die avond vanaf 20.00 uur meepraten met de gemeenteraad over de gemeentelijke financiën. De besluitvorming over beide documenten vindt plaats later in juni. Zowel op dinsdagavond 25 juni als donderdag 27 juni zijn voor de besluitvorming over deze belangrijke documenten gereserveerd.

De concept-perspectiefnota en de eerste bestuursrapportage 2019 kunt u overigens lezen op een speciale themapagina op de gemeentelijke website.