Centrumplan Brummen Stand van zaken in juni 2019

Op 1 november 2018 is een geslaagde informatieavond gehouden over het Centrumplan Brummen. Op 6 december is de rapportage daarvan overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder Margriet Wartena en projectleider Maureen de Wild. Deze rapportage is beschikbaar op de website van zowel de Dorpsraad als de gemeente.Inmiddels heeft de Dorpsraad het reguliere overleg met de gemeente ook in 2019 weer hervat en wordt de stand van zaken met regelmaat besproken. Achter de schermen gebeurt veel. We kunnen u het volgende meedelen:

1. het college heeft positief besloten op de grondverkoop aan Veluwonen van de voormalige schoollocaties Krullevaar en Oecumenische school. Het ontwerp bestemmingsplan is in concept ontvangen voor deze locaties en deze wordt momenteel getoetst. De planning is nog steeds om de ontwerp bestemmingsplannen hiervoor in de zomerperiode ter inzage te leggen.
Per locatie is een deel grondexploitatie opgesteld, deze liggen in september in de gemeenteraad ter vaststelling. Zij vormen daarmee de financiële balans om de woningbouw op deze locaties te realiseren. Hierover heeft de gemeente een bericht gezet in de GemeenteThuis en op de website.

2. er is opdracht gegeven aan het stedenbouwkundig bureau om de eerste schetsen te maken voor het Marktplein en de Ambachtstraat, naar aanleiding van de input van de informatieavond van zowel de Dorpsraad als de OVB, waarbij natuurlijk ook naar de structuurvisie wordt gekeken. Deze zullen in de zomerperiode worden gemaakt, waarna de schetsen als eerste in de werkgroep worden besproken. De werkgroep moet nog worden gevormd, waarbij ook de Dorpsraad is gevraagd hierin te participeren. Het vormgeven van de werkgroep zal in de tussentijd gebeuren.

3. de schetsmodellen vormen ook input voor de berekeningen voor de grondexploitatie. Zonder de schetsmodellen kunnen geen gerichte berekeningen worden gemaakt voor de grondexploitatie van Centrum Brummen.

4. op de LTA (lange termijn agenda) van de gemeenteraad is de vaststelling van de grondexploitatie van Centrumplan Brummen in het najaar gezet.

5. en last but not least wordt er vanuit het budget centrumplan Brummen van dit jaar meebetaald aan het kunstwerk voor het viaduct.

Overige onderwerpen

D.m.v. deze specifieke nieuwsbrief willen we u ook graag op de hoogte houden van andere onderwerpen, die passen in het werkveld van de Dorpsraad. Eens per twee maanden vergaderen wij en bent u van harte welkom om o.a. over de stand van zaken rondom het Centrumplan te worden bijgepraat. Onze volgende vergadering is op woensdag 19 juni a.s. om 20:00 uur. We beginnen de avond met een presentatie over het kunstproject onder het viaduct N348. U heeft daar inmiddels al het nodige over mogen vernemen.

Tijdens deze vergadering zal de werkgroep, samen met Rosalie de Graaf, de wereldberoemde street art kunstenares uit Doesburg, haar vrolijke ontwerp voor de rechterzijde van het viaduct presenteren en toelichten. De Werkgroep Viaduct zal u verder bijpraten over de stand van zaken. Er is veel te vertellen, o.a. dat er een crowdfunding project is gestart. Deze is te volgen via onze website en onze Facebookpagina.

Op de Eerste Pinksterdag 9 juni waren we aanwezig op de Kunstmarkt van het Pinksterfestival. Tevens krijgt u de stand van zaken van de andere werkgroepen te horen, dus we hopen u op de vergadering te mogen ontmoeten. En het is u ongetwijfeld opgevallen dat de Dorpsraad een nieuw logo heeft. Tot woensdag 19 juni, SWB gebouw, Plein 5 om 20:00 uur.