Documenten beoogd zonnepark oude Zutphenseweg ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning voor het beoogde zonnepark tussen de Oude Zutphenseweg en de Lendeweg ligt ter inzage. Dit geldt ook voor de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen die de gemeenteraad heeft afgegeven. Wilt u hier inhoudelijk op reageren? Dat kan! U heeft tot en met maandag 17 december de tijd om uw zienswijze in te dienen. Overigens worden omwonenden en andere betrokkenen binnenkort nog uitgenodigd door Omgevingsdienst Veluwe en IJssel. Om hen goed te betrekken bij de plannen worden deze dan toegelicht en besproken.

De agrarische familie Jurrius uit Eerbeek wil op haar gronden (gelegen tussen de Oude Zutphenseweg en de Lendeweg) een zonneakker aanleggen. De zonnepanelen moeten komen in een gebied ter grootte van zo’n 36 hectare, waarmee zo’n 7.000 huishoudens in de gemeente kunnen worden voorzien van duurzame elektriciteit. Het Brummense college staat in principe positief tegenover het zonnepark. Dit initiatief levert namelijk een grote bijdrage aan de ambitie van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn. Ook past het initiatief binnen de gemeentelijke beleidskaders en de grondhouding ‘lokaal doen wat lokaal kan’ en ‘nu doen wat nu kan’.

Omgevingsvergunning

Voor de realisatie van een zonnepark is een uitgebreide omgevingsvergunning nodig.  Die kan in dit specifieke geval alleen in gang worden gezet als de gemeenteraad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Dat heeft de raad op 20 september 2018 gedaan. Hierdoor kan een vervolgstap in de procedure gezet worden. De ontwerpvergunning met ruimtelijke onderbouwing en bijhorende stukken ligt tot en met 17 december te inzage. Dit geldt ook dus ook voor de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen. Op
de website van de Gemeente Brummen kunt u de stukken digitaal inzien, evenals tijdens openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Gedurende de inzagetermijn kan ook een zienswijze in gediend worden.

Vervolg procedure

Na 17 december wordt de aanvraag opnieuw door de gemeenteraad behandeld. De ingediende zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken. Mocht het zo zijn dat de raad besluit de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven, dan wordt de definitieve vergunning met bijbehorende stukken opnieuw gedurende zes weken ter inzage gelegd. Ook dan heeft iedereen weer de gelegenheid om een reactie te geven.

Bron: Gemeente Brummen