Eerste besluitvormende raadsvergadering Gemeente Brummen in nieuwe jaar

Er staan weer enkele uiteenlopende onderwerpen op de agenda van de eerste besluitvormende raadsvergadering van dit jaar. Deze vindt plaats op donderdag 24 januari in de raadszaal van het Brummense gemeentehuis. De bijeenkomst is zoals gebruikelijk openbaar en begint om 20.00 uur. U bent uiteraard van harte welkom om deze besluitvormende vergadering bij te wonen.

Drie onderwerpen worden op basis van de agenda zeker besproken. Het gaat om twee raads-voorstellen en een collegebesluit dat de raad wil bespreken. Een raadsvoorstel waarover de raadsleden met elkaar in debat gaan voordat een besluit wordt genomen is het al dan niet afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Dit met het doel om voor een periode van 25 jaar een zonnepark bij de Elzenbos in Brummen te realiseren. Zo’n verklaring is nodig omdat er sprake is van een afwijking van het geldende bestemmingsplan. Het andere raadsvoorstel dat de raad gaat bespreken gaat over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).

Ook is er vanuit de raad aangegeven dat ze het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan voor de The Gallery willen bespreken. Dit plan moet een bijdrage leveren aan het oplossen van het parkeerprobleem bij dit Brummense bedrijf. Er is nu sprake van een ontwerpplan waar het college nog over gaat. De gemeenteraad komt op een later tijdstip aan bod. Namelijk als de raad door het college wordt gevraagd om over het definitieve ontwerp een besluit te nemen. Toch willen enkele raadsleden over het ontwerpplan van het college in de raad enkele vragen stellen.

Hamerstukken
Over twee onderwerpen die als beslispunt op de agenda staan, wordt naar verwachting niet gedebatteerd. Deze raadsvoorstellen staan als ‘hamerstuk’ op de raadsagenda. Het gaat om het voorstel om in te stemmen met de mededeling van het college dat het maatregelen heeft genomen om zoveel mogelijk tekorten op het beschikbare budget voor het uitbetalen van uitkeringen op grond van de participatiewet, tegen te gaan. Deze maatregelen (en instemming daarmee door de raad) vormen één van de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op extra beschikbare middelen bij het rijk (de zogenoemde vangnetregeling Participatiewet). Het andere voorstel is de verordening die is gericht op de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht.

Ook staat de benoeming van mevrouw Diede Balduk tot tweede plaatsvervangend griffier op de agenda van de raad.

Vergaderstukken
U kunt de vergaderstukken raadplegen en downloaden via onze website www.brummen.nl (kies bij ‘bestuur en politiek’ voor ‘gemeenteraad’ en vervolgens de groene button ‘vergaderingen’). Ook liggen er voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Verder kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.