Gecombineerd raadsforum trapt nieuw vergaderjaar af

Op 10 januari vanaf 20.00 uur in raadszaal

Donderdagavond 10 januari 2019 bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Brummen om het gemeenteraadsforum bij te wonen. Omdat het aantal onderwerpen beperkt is, worden de gebruikelijke twee raadsfora deze keer gecombineerd. Het forum start om 20.00 uur. De agenda met de achterliggende stukken kunt u binnenkort raadplegen op de gemeentelijke website www.brummen.nl. Ook kunt u een gratis exemplaar afhalen bij de receptie in het gemeentehuis, het Servicepunt in Eerbeek of het overheidsinformatiepunt in de bibliotheek in Eerbeek en Brummen.

Het gecombineerde raadsforum Ruimte/Bestuur/Samenleving/Financiën begint  met enkele vaste agendapunten. Denk hierbij aan de mogelijkheid van inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, de informatieverstrekking door de portefeuillehouders en de algemene vragenronde. Ook staat de lijst van ingekomen en te verzenden stukken op de agenda.

Raadsvoorstellen

Het forum buigt zich op 10 januari over drie raadsvoorstellen. Zo vraagt het college de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Dit met het doel om voor een periode van 25 jaar een zonnepark bij de Elzenbos in Brummen te realiseren in afwijking van het geldende bestemmingsplan. Daarnaast wordt het voorstel besproken waarin de raad wordt gevraagd in te stemmen met de mededeling van het college dat het maatregelen heeft genomen om zoveel mogelijk tekorten op het beschikbare budget voor het uitbetalen van uitkeringen op grond van de participatiewet, tegen te gaan. Deze maatregelen (en instemming daarmee door de raad) vormen één van de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op extra beschikbare middelen bij het rijk (de zogenoemde vangnetregeling Participatiewet). Het derde voorstel dat op de agenda van het januariforum staat is de verordening die is gericht op de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht.

Over het raadsforum

Elke maand houdt de gemeenteraad van Brummen forumbijeenkomsten op het gebied van onder meer ruimte, samenleving, financiën  en bestuur. Met deze fora willen de raadsleden informatie vergaren, waar-mee de zeven politieke fracties hun standpunten kunnen vormen voor de raadsvergadering. Iedereen is dan ook welkom om het forum bij te wonen en mee te praten over de onderwerpen of voorstellen die op de agenda van het forum staan. Dit kan tijdens de vragenronde bij het forum waarvoor het onderwerp geagendeerd. Inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die het spreekrecht willen gebruiken voor een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen dit ook doen tijdens een forum. Neem dan tijdig contact op met de griffie. Deze is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en telefoonnummer (0575) 56 82 33.