Geef uw mening tijdens de inspraakperiode College presenteert verzamelverordening ‘Participatiewet

Brummen/Eerbeek – Een aantal verordeningen op het gebied van participatie zijn niet meer actueel en zijn door het college van burgemeester en wethouders ondergebracht in een nieuwe verzamel-verordening. Het gaat om de Verordening Participatiewet, de IOAZ en de IOAW. Voordat eind dit jaar de gemeenteraad deze verordening gaat bespreken en vaststellen, stelt het college iedereen tot en met 22 oktober in de gelegenheid een reactie te geven op de concept-verordening. Ook de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) is om een reactie gevraagd. Op de website www.brummen.nl is de concept-verordening te lezen.

In 2015 verving de Participatiewet een aantal andere wetten, zoals de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). In de gemeente Brummen zijn toen ook de lokale regels aangepast. Deze zijn nu aan vernieuwing toe. Onder andere vanwege wijzigingen in de wet. Maar ook omdat er in de afgelopen periode diverse veranderingen zijn geweest in onze gemeente. Zo is de begeleiding van werk sinds 2017 weer ondergebracht bij de gemeente Brummen en op 1 januari 2019 is daadwerkelijk gestart met de uitvoeringsorganisatie WerkFit Brummen. Daarnaast blijft de gemeente Brummen nauw samenwerken met de gemeente Apeldoorn. Dit is vastgelegd in een meerjarige uitvoeringsovereenkomst. Deze samenwerking werkt beter als de uitvoeringspraktijk in beide gemeenten waar mogelijk meer op elkaar worden afgestemd. Dit overigens zonder de Brummense beleidsvrijheid en wensen tot maatwerk los te laten.

In één verordening
Het college heeft bewust gekozen om een aantal verordeningen onder te brengen in één verzamelverordening. Dit in navolging van de gemeente Apeldoorn. Het gaat om de Participatiewet, IOAZ (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen), IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en de inkomensgrenzen voor minimaregelingen. Zo’n verzamelverordening maakt het voor iedereen makkelijker om regels en afspraken op te zoeken, te lezen en te begrijpen. Dit geldt voor professionals, partners en inwoners.

Geef uw reactie
De concept-verordening is te vinden op de website van de gemeente Brummen (www.brummen.nl). Wilt u een reactie geven? Dat kan schriftelijk tot en met dinsdag 22 oktober 2019. Stuur deze naar het college van B&W, postbus 5, 6970 AA Brummen. Doe dit met vermelding van ‘inspraakreactie verzamelverordening participatiewet’. Ook heeft u de mogelijkheid een reactie per e-mail in te sturen. Richt deze dan aan mevrouw S. Jongbloed via het e-mailadres s.jongbloed@brummen.nl.

Alle reacties die het college ontvangt worden bestudeerd en meegewogen in het definitieve voorstel aan de gemeenteraad. Het is de verwachting dat de gemeenteraad nog dit jaar een besluit kan nemen over deze verzamelverordening. Dit met als doel dat de nieuwe afspraken en werkwijzen vanaf 1 januari 2020 in gaan.