Gemeenteraad bespreekt en besluit over perspectiefnota

Eerste debat en besluiten over gemeentelijke koers

Op donderdagavond 21 juni 2018 bespreekt de gemeenteraad de perspectiefnota voor de komende vier jaar (2019 tot en met 2022). Op donderdagavond 7 juni vond al een speciaal raadsforum plaats over dit belangrijke document. Met de reactie op de perspectiefnota geeft de nieuwe gemeenteraad een eerste richting aan de toekomstige koers van het gemeentebestuur en het opstellen van de programmabegroting voor het komende jaar. De raadsvergadering op 21 juni is zoals gebruikelijk openbaar en begint om 20.00 uur. De plaats waar het debat plaatsvindt is de raadszaal in het Brummense gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Omdat pas recent een coalitieakkoord tussen vier partijen is afgesloten en vier wethouders zijn benoemd, is de al eerder gepresenteerde perspectiefnota ‘beleidsarm’. Dit betekent dat in de perspectiefnota nog geen nieuwe inhoudelijke beleidskeuzes zijn verwerkt. Het college gaat de besluiten die de raad over de perspectiefnota neemt, later dit jaar verwerken in de programmabegroting. Dit geldt ook voor de uitwerking van het coalitieakkoord. Dit eind mei gesloten akkoord tussen VVD, Lokaal Belang, PvdA en CDA wordt in de komende periode door het college uitgewerkt in een bestuursprogramma.

Overige voorstellen

De gemeenteraad neemt op 21 juni nog een aantal andere belangrijke besluiten. Zo stelt de raad de gemeentelijke jaarstukken over het begrotingsjaar 2017 vast en neemt het een besluit over de eerste bestuursrapportage van het college over het lopende begrotingsjaar 2018. Als ‘hamerstuk’ staan twee andere voorstellen op de agenda, namelijk de meerjarenprognose grondexploitaties 2018 en de nota weerstandsvermogen 2018-2021 en bijhorende risico-inventarisatie 2018. Het is de verwachting dat de raad zonder inhoudelijke debat deze twee voorstellen gaat steunen.

Overigens begint de raadsvergadering met een wisseling van de wacht binnen de gemeenteraad. De heer Van de Berg (Lokaal Belang) heeft laten weten om persoonlijke redenen te stoppen als raadslid. Vandaar dat de raad de geloofsbrieven gaat onderzoeken van de nieuw te benoemen raadslid. Als deze akkoord worden bevonden, wordt deze persoon beëdigd als nieuw lid van de raad.

Stukken raadplegen

De agenda met de bijbehorende raadsvoorstellen vindt u op de pagina van de gemeenteraad op de website www.brummen.nl. Ook liggen er exemplaren gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek. Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk, dit kan wel bij de diverse fora.