Gemeenteraad stelt twee ‘duurzame’ verordeningen vast

Duurzaamheid vormde een belangrijk thema tijdens de besluitvormende raadsvergadering gisteravond. Zo besloot de gemeenteraad unaniem om een verordening vast te stellen voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Met deze verordening stimuleert het gemeentebestuur duurzame (energiebesparende) maatregelen in bestaande particuliere woningen. De raad besloot een bedrag van één miljoen euro hiervoor onder te brengen bij een landelijk stimuleringsfonds (SVn). Dit tijdelijk voor 10 jaar.

Een tweede verordening die werd vastgesteld werd uitgebreid besproken. Deze verordening is gericht op het stimuleren van duurzame maatregelen bij nieuwbouw. Uit dit fonds kan de gemeente leningen verstrekken aan sportverenigingen, stichtingen, bedrijven, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties. Een bedrag van € 500.000 wordt hiervoor ondergebracht bij het stimuleringsfonds (SVn), die in opdracht van het gemeentebestuur de regeling uitvoert. Via een amendement ingebracht door de VVD-fractie besloot de raad dat leningen boven 50.000 euro goedkeuring van de gemeenteraad nodig hebben.

Een onderwerp dat niet vooraf op de agenda stond, maar via een motie aan bod kwam, was het voorstel om een pilot voor te bereiden om de bouw van een beperkt aantal particuliere woningen mogelijk te maken. Cruciale voorwaarde daarbij is energieneutraliteit. De motie, ingediend door CDA, PvdA,D66, Lokaal Belang en VVD, kon ook rekenen op instemming van de andere raadsfractie (IPV). Wethouder Van Ooijen liet weten dat hij nog dit jaar het afsprakenkader in beeld gaat brengen op basis waarvan de raad kan beoordelen of en op welke wijze een dergelijke pilot uitgevoerd kan worden.

De raad besloot verder om het voormalige Rabobankpand aan de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek aan te wijzen als huis der gemeente. Dit pand wordt op dit moment ingericht als servicepunt, waarin naast de gemeente ook Politie, Team voor Elkaar en programmateam Ruimte voor Eerbeek plaats gaan nemen. Door dit besluit mogen ambtenaren hun werkzaamheden in het kader van de burgerlijke stand ook in dit pand uitoefenen. Het is de verwachting dat nog dit najaar het servicepunt open gaat.

Er stonden drie onderwerpen op de agenda waarover de leden van de gemeenteraad met elkaar in gesprek wilden. Zo werd er uitgebreid gesproken over het collegebesluit over het afsteken van vuurwerk rondom de jaarwisseling en de wijze waarop dit in goede banen geleid kan worden. Namens het college liet burgemeester Van Hedel weten dat de inbreng van het inwonerspanel Brummen Spreekt in de besluitvorming is betrokken. Echter ook de inbreng van huisartsen, politie, handhavingsmedewerkers en ontwikkelingen in de regio en ook landelijke ontwikkelingen zijn betrokken bij de afweging. Reden voor het college om vooralsnog geen vuurwerkvrije zones in te stellen.

Ook sprak de gemeenteraad over de voortgangsrapportage van het college over het koersdocument duurzame energie en de brieven van Sportclub Brummen over de vertroebelde relatie met de gemeente Brummen. Wethouder Tuiten liet weten dat de verhoudingen inmiddels verbeterd zijn, mede omdat beide natuurgrasvelden zijn opgeknapt en het kunstgrasveld mogelijk in 2018 gerenoveerd gaat worden. Een voorstel hiertoe maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2018 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden.