Kap van dode, gevaarlijke of overmatig overlastgevende bomen

Onderhoud bomen in de gemeente Brummen

De boomspecialisten van de gemeente hebben in de afgelopen maanden de gemeentelijke laan-, straat- en parkbomen geïnspecteerd. Dat wordt  gemiddeld eens in de drie jaar gedaan om te bekijken of de bomen nog veilig zijn en om te bepalen hoe de onderhouds-toestand is. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek plant de gemeente bijvoorbeeld het snoeionderhoud aan de bomen in. De inspectie leverde ook een lijst op met dode bomen en bomen die in slechte toestand verkeren. Die lijst vormt de basis voor een lijst met te kappen bomen. Het college van B&W heeft ingestemd met deze lijst.

Het overzicht van de bomen die gekapt gaan worden, vindt u onderaan deze pagina. Ook ziet u daar om welke boom het gaat, waar hij staat, wat de reden is dat hij gekapt wordt, of er een kapvergunning bij nodig is en of de boom onder de wet Natuurbescherming valt. De bomen die gekapt gaan worden zijn gemarkeerd. Ze zijn herkenbaar aan de rood/ oranje stip op de stam. De werkzaamheden om de bomen te kappen worden spoedig gestart.

Bomen met kapvergunning

De gemeente moet – net als iedereen – voor het kappen van een boom een kapvergunning aanvragen.

Aan de hand van de kaplijst heeft de gemeente voor 17 gemeentelijke bomen een kapvergunning aangevraagd. Het college van B&W heeft op 22 augustus ingestemd met de adviesnota boom-onderhoudsplan 2017, inclusief de te kappen bomen. In een later stadium zijn met instemming van het college extra bomen toegevoegd. Dit betreft bomen die zijn omgewaaid in januari omgewaaid zijn door de storm, of die naar boven kwamen in een extra inventarisatieronde van zwammen. Ook zijn hierin bomen meegenomen die door inwoners zijn gemeld.

Bomen zonder kapvergunning

Niet altijd is voor het kappen van een boom een kapvergunning nodig. Zo is voor bepaalde boomsoorten in de bebouwde kom geen kapvergunning nodig. Die lijst met bomen is opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (APV). Op de kaplijst staan 24 bomen waarvoor de gemeente Brummen geen kapvergunning hoeft aan te vragen.

Bomen onder de wet Natuurbescherming

De bomen buiten de bebouwde kom vallen in de regel onder de wet Natuurbescherming (de voormalige boswet). Het gaat in onze gemeente om 84 bomen die gekapt moeten worden, omdat ze dood of gevaarlijk zijn of overmatig overlast geven. Voor het kappen van deze bomen heeft de gemeente een meldingsplicht bij de Provincie Gelderland. De wet Natuurbescherming bepaalt dat er binnen een termijn van 3 jaar herplant moet plaats vinden. Maar als er onvoldoende ruimte is om een jonge boom op te laten groeien, dan hoeft  deze boom nog niet herplant te worden.

Herplanten

De gemeente Brummen gaat dit voorjaar 64 jonge bomen terug planten. Deze bomen komen op de plekken te staan waar in 2016/2017 bomen zijn gekapt. Voor de bomen die in 2018 worden gekapt en op de lijst staan om herplant te worden, worden in het najaar/winter 2018/2019 nieuwe bomen geplant.

Flora en fauna check

Bomen bieden rust-, schuil-, broed- en foerageplaatsen voor onder andere vogels, eekhoorns en vleermuizen. Bomen mogen daarom niet zonder meer gekapt worden; er moet voldaan worden aan de natuurwet. Voordat bomen gekapt worden, vindt er een flora en fauna inventarisatie plaats. De gemeente heeft inmiddels de eerste check gedaan. De gecertificeerde aannemer voert zelf voordat hij gaat zagen ook een check uit en houdt een logboek bij.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met vakspecialist Groen: Rick Backx via (0575) 56 85 51 of r.backx@brummen.nl.

Kaplijst gemeente Brummen