Klimaatverandering: wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke discussies

Lezing Triangulum in Eefde

Op donderdag 17 januari organiseert de vereniging voor weer- en sterrenkunde “Triangulum” een lezing met als onderwerp: “Klimaatverandering: wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke discussies”.

Inleider is dr. Rob van Dorland verbonden aan KNMI.

Het is uiterst waarschijnlijk dat de opwarming van de aarde sinds het midden van de vorige eeuw wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen.  Zo is de concentratie van kooldioxide (CO2) gestegen van 280 moleculen per miljoen moleculen lucht (ppm) naar 406 ppm in 2018. Ook zien we een stijging van de  concentraties van andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas samenhangend met landbouw en veeteelt.

Wereldgemiddeld is de temperatuur aan het oppervlak ruim één graad gestegen ten opzichte van het gemiddelde over het tijdvak 1850-1900 (het pre-industriële tijdperk). Deze opwarming gaat ongekend snel in vergelijking met de natuurlijke veranderingen in de geologische geschiedenis. De gevolgen van deze opwarming zijn talrijk: instabiele ijskappen, verdwijnend zeeijs, krimpende gletsjers, zeespiegelstijging en veranderingen in ecosystemen. Ook neemt de hoeveelheid vocht in de atmosfeer toe en valt er meer neerslag, hoewel er grote regionale verschillen zijn: in sommige gebieden neemt langdurige droogte juist toe.

In de lezing zal nader worden ingegaan op de huidige wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de fysische aspecten van het klimaatsysteem. Op basis hiervan worden onder aanname van emissiescenario’s de klimaatprojecties besproken. Niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen zal leiden tot een versnelling van de opwarming met grote gevolgen voor de mensheid. Daarom werd in 2015 in Parijs tijdens de klimaattop afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden ten opzichte van pre-industrieel niveau.

Om dit te bereiken moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch omlaag. Hoe de energietransformatie moet worden vormgegeven, ligt in handen van de politiek en geeft aanleiding tot veel maatschappelijke discussie. Helaas schuwen tegenstanders van deze maatregelen niet zelden om de wetenschappelijke inzichten onterecht in twijfel te trekken.

Rob van Dorland is sinds 1988 werkzaam bij het KNMI en momenteel senioradviseur klimaat. Hij is focal point van het VN-klimaatpanel (IPCC) voor Nederland en betrokken bij de nationale adaptatiestrategie en de signaalgroep van de Deltacommissie. Hij werkt met een team klimaatwetenschappers aan de volgende KNMI klimaatscenario’s voor Nederland.

De lezing wordt gehouden in zalencentrum Het Hart, Jolinkweg 2, 7211 DM Eefde. Aanvang 19.30 uur. De toegangsprijs voor niet-leden is 5 euro. Voor meer informatie zie de website van de vereniging  www.triangulum.nl