Ondertekening convenant met Dorpsraad Brummen

Hele dorp Brummen werkveld voor nieuwe Dorpsraad

Brummen – Burgemeester Alex van Hedel en de Dorpsraad Brummen-bestuursleden Henk Poldermans en Anne-Marie Wigbold hebben vrijdagmiddag 1 september hun handtekening gezet onder een convenant over de onderlinge samenwerking. In deze zomer is de dorpsraad van start gegaan. Het gebied waarop deze raad zich richt is het hele dorp Brummen. Niet alleen probeert de dorpsraad allerlei activiteiten te stimuleren die bijdragen aan een betere leefbaarheid in het dorp, ook is de dorpsraad een belangrijke gesprekpartner en adviseur van het gemeentebestuur. “Een sterke dorpsraad is voor ons als gemeente belangrijk. Het zijn immers extra ogen en oren in de samenleving. Met het convenant benadrukken we dat we samen, gemeente en dorpsraad, een succes willen maken van onze samenwerking”, aldus Van Hedel, binnen het college verantwoordelijk voor de portefeuille wijk- en dorpsraden. 

De oprichting van één brede dorpsraad voor het hele dorp Brummen (inclusief Rhienderen en Cortenoever) is mede het gevolg van de opheffing van de twee afzonderlijke wijkraden in Brummen: Rhienderen (2014) en De Oliemolen (2017).  Dorpsraad Brummen wil een signaalfunctie vervullen en initiatieven ontplooien voor  de inwoners van het hele dorp Brummen. De Dorpsraad heeft als doel de leefbaarheid in het dorp te handhaven en bevorderen. Ze denken met de gemeente mee over onder-werpen als wijkvoorzieningen, verkeerszaken en veiligheid. Ook organiseren ze activiteiten die tot doel hebben het welzijn in een wijk of dorp te bevorderen. De dorpsraad geeft ook het gemeentebestuur gevraagd én ongevraagd advies.

De Dorpsraad heeft samen met de gemeente Brummen een convenant opgesteld. Dit convenant bevat spelregels tussen de dorpsraad en de gemeente die aansluiten bij geldende afspraken en vastgestelde beleidskaders. Het is een middel om de samenwerking tussen gemeente en dorpsraad nogmaals te onderstrepen en waar nodig verder te verbeteren. Evenals met de overige wijk- en dorpsraden in onze gemeente heeft Dorpsraad Brummen met een dorpswethouder (de heer Van Ooijen) en een dorpscontactfunctionaris (de heer Romeijn) vaste aanspreekpunten in het gemeente-huis. Ook wordt er vanaf dit jaar gewerkt met een dynamisch jaarplan zodat gemeente en dorpsraad goed van elkaar weten waarmee ze bezig zijn en wat men van elkaar kan en mag verwachten.

Zoektocht naar enthousiaste en betrokken dorpsbewoners

De Dorpsraad Brummen kent op dit moment een bestuur dat bestaat uit vijf leden. Daarnaast wil de dorpsraad vooral met themagerichte werkgroepen gaan werken. Denk daarbij aan onderwerpen zoals verkeer, groen, voorzieningenniveau, leefbaarheid, jeugd, senioren, cultuur, onderwijs en verenigingsleven. Wat het betreft de uitbreiding van het bestuur is de dorpsraad op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Met name één of twee personen uit Rhienderen zijn een gewenste aanvulling. Daarnaast kan iedereen die een bijdrage wil leveren aan het vergroten van de leefbaarheid, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor een specifiek thema of onderwerp, zich melden bij de dorpsraad. Dit kan via het mailadres info@secretariaatwijkraadbrummencentraal.nl. Of bel met de voorzitter, de heer Henk Poldermans: tel. (06) 51 18 68 38. In afwachting van een nieuwe website kunt u voor meer informatie terecht op www.wijkraadbrummencentraal.nl.