Ook gemeenteraad om oordeel gevraagd

B&W stemmen in met ‘startnotitie Regionale Energiestrategie’
Brummen/Eerbeek – Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het concept van de Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES).Samen met de regiogemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de waterschappen Vallei & Veluwe en Rijn & IJssel en de provincie Gelderland wordt hieraan komend periode hard gewerkt. Ook de Strategische Board van de Cleantech Regio en netwerkbeheerder Liander zijn nauw betrokken bij dit proces. Voordat in de Cleantech Regio de startnotie wordt vastgesteld, moeten de afzonderlijke (gemeente)besturen zich hierover uitspreken. In de gemeente Brummen bespreekt de gemeenteraad het onderwerp in april.

De eerste stap om te komen tot een Regionale Energiestrategie (RES) is het vaststellen van de startnotitie. In deze notitie onderschrijven de partners de ambities van de Regionale Energiestrategie, welke partijen meedoen en de manier van werken. De RES is één van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Om deze landelijke afspraken over CO2-reductie te halen is regionaal maatwerk nodig. Het rijk heeft alle 30 regio’s in Nederland gevraagd om een RES op te stellen. Eén daarvan is de Cleantech Regio, waartoe ook de gemeente Brummen behoort. Het opstellen van de Regionale Energiestrategie past naadloos in de doelen van de Cleantech Regio, die gaat voor een energieneutrale en circulaire regio in 2030. De regio zet daarbij onder andere in op de vermindering van CO2-uitstoot en het (her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Wat is nu eigenlijk die Regionale Energiestrategie?
De RES gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Ook geeft de RES een strategie voor de regionale warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Het doel is om samen met lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties te komen tot een concreet plan voor opwekking van duurzame elektriciteit, warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Op die manier wil de regio voldoen aan de zichzelf opgelegde 55% CO2-reductie in 2030.

Hoe komen we tot een RES?
De eerste stap is de vaststelling van een startnotitie. Alle partners moeten dit steunen. Daarom heeft het college de gemeenteraad gevraagd om een oordeel te geven over de startnotitie. Hierbij stellen B&W de raad voor om geen wensen en bedenkingen op het document in te dienen. Daarnaast stelt het college voor om de geraamde ureninzet en kosten voor de gemeente Brummen om te komen tot de RES, te betalen uit de bestemmingsreserve duurzaamheid.

Nu worden dus reacties en zienswijzen bij de genoemde besturen opgehaald. Dit om te komen tot een definitieve startnotitie. De startnotitie wordt vastgesteld na de ondertekening van het landelijke Klimaatakkoord in juni. Een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord stellen de partners een concept voor de Regionale Energiestrategie vast. Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord wordt de RES definitief. De RES is een regionale planvorming en kent een lokale, regionale en provinciale besluitvorming. Het is dus van groot belang om samen te werken. In werkateliers worden onder andere maatschappelijke organisaties en belangengroepen betrokken.