Presentatie en twee raadsvoorstellen op agenda raadsforum Gecombineerd raadsforum op donderdag 4 april

Brummen/Eerbeek – Ook in de maand april is het aantal onderwerpen waarover de gemeenteraad zich buigt beperkt. Reden om op donderdagavond 4 april één gecombineerd raadsforum te organiseren voor de thema’s ruimte, samenleving, bestuur en financiën. Er staan drie inhoudelijke onderwerpen op de agenda, naast een aantal vaste onderdelen. Het raadsforum is de voorbereidende bijeenkomst van de raad op de besluitvormende vergadering van twee weken later.Iedereen is van harte welkom om het forum bij te wonen en eventueel over een onderwerp mee te praten. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Brummen en begint om 20.00 uur. De agenda met de bijhorende voorstellen vindt u op de pagina van de gemeenteraad op de website brummen.nl. Ook kunt u een gratis exemplaar afhalen bij de receptie in het gemeentehuis en het Servicepunt in Eerbeek.

Eén van de drie inhoudelijke onderwerpen is een presentatie. Een vertegenwoordiger van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) komt uitleg geven over de aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning). Vervolgens bespreken de raadsleden twee documenten die te maken hebben met de politieorganisatie in Oost-Nederland. De politiezorg in onze gemeente valt onder deze regio. Aan bod komen het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 en de concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 van Politie Oost-Nederland. De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze op beide documenten in te dienen.

Regionale Energie Strategie
Het derde onderwerp dat aan bod komt is de Regionale Energie Strategie (RES). De RES is één van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te bereiken. De RES gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Ook geeft de RES een strategie voor de regionale warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Het doel is om samen met lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties te komen tot een concreet plan. Op die manier wil de regio voldoen aan de zichzelf opgelegde 55% CO2-reductie in 2030. De eerste stap om te komen tot een Regionale Energiestrategie (RES) is het vaststellen van een startnotitie. Het college stelt de raad voor géén wensen of bedenkingen kenbaar te maken op de concept-startnotitie RES. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om de geraamde gemeentelijke kosten van €80.000 voor de ontwikkeling van de RES te dekken uit de bestemmingsreserve ‘Duurzaamheid’

Meepraten? Dat kan!
Als inwoner kunt u meepraten tijdens het forum. Dit kan over onderwerpen of voorstellen die op de agenda staan. Maar ook kunt u een onderwerp aan de orde stellen dat niet op de agenda van het forum staat. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten? Geef dit dan vooraf door aan de griffie van de gemeenteraad. Deze is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en het telefoonnummer (0575) 56 85 31. Een inspreker heeft maximaal vijf minuten de tijd om zijn of haar boodschap aan de leden van de gemeenteraad over te brengen.