Provinciale Staten besluiten over emissieloos busvervoer en ledverlichting

Provinciale Staten bespreken emissieloos busvervoer, het inpassingsplan Ashortersloot en ledverlichting langs provinciale wegen. Ook blikken zij terug op de afgelopen periode: welke resultaten zijn behaald en wat zijn leermomenten?Emissieloos busvervoer
De transitie naar emissieloos busvervoer mag sneller en innovatiever. Dat vinden Provinciale Staten en daarom dienden ze een motie in over emissiereductie. Gedeputeerde Staten (GS) hebben deze motie uitgewerkt. Provinciale Staten bespreken dit voorstel.

Ledverlichting langs provinciale wegen
De Staten overleggen ook over de uitwerking van de motie versneld vervangen van de bestaande verlichting langs provinciale wegen en in de provinciale gebouwen door ledverlichting. GS stellen voor om het overgaan op ledverlichting over meerdere jaren uit te spreiden, tot 2032.

Aanleg nieuwe watergang
Het inpassingsplan Ashorstersloot is ook onderwerp van gesprek. Dit inpassingsplan maakt de aanleg van een nieuwe watergang mogelijk. Deze watergang vormt één van de PAS-herstelmaatregelen in Natura-2000 gebied De Bruuk. De PAS-herstelmaatregelen zijn noodzakelijk voor behoud en herstel van de bijzondere natuur binnen Natura 2000-gebieden.

Evaluatie bestuursperiode
Provinciale Staten naderen de verkiezingen en daarmee ook het einde van deze Statenperiode 2015-2019. Gedeputeerde Staten presenteren in een magazine hun resultaten en ervaringen over deze periode. Deze evaluatie bevat ook wat partners en andere betrokken van de provincie vinden. Provinciale Staten overleggen over de inhoud.

Datum, agenda en locatie
Provinciale Staten vergaderen op 30 januari 2019 vanaf 10.00 uur. De vergadering is in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De agenda is beschikbaar via www.gelderland.nl/stateninformatie.

Vergadering bijwonen
De vergadering live kijken kan via www.gelderland.nl/statenlive, bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.