Sanering bodem van twee gebieden in centrum Eerbeek

Kerstenterrein en Coldenhovenseweg nabij spoor

Maandag 26 maart wordt gestart met saneringswerkzaamheden op twee plekken in het dorp Eerbeek. Het gaat om het Kerstenterrein en de locatie Coldenhovenseweg (aan de overzijde van Welkoop), De werkzaamheden zijn nodig om de grondkwaliteit op beide locaties in overeenstemming te brengen met toekomstige gebruik. Omwonenden zijn via een brief van de werkzaamheden op de hoogte gebracht.

Op 15 maart besloot de gemeenteraad in te stemmen met het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek. Dit betekent dat er concreet zicht komt de ontwikkeling van een aantal lege plekken in het centrum van Eerbeek, waaronder de Kerstenlocatie en het strook aan de Coldenhovenseweg nabij het VSM-station. Van beide gebieden is bekend dat er een mate van bodemverontreiniging is.

Zo heeft op de Kerstenlocatie in het verleden de machinefabriek van de gebroeders Kersten gestaan. Het bedrijf is gesloopt en het terrein is nu voor een deel in gebruik als groenvoorziening én als parkeerterrein. De plekken die vervuild zijn, zijn afgezet met hekken. Langs de rand van de Eerbeekse Beek en ook op de locatie Coldenhovenseweg is een mate van bodemverontreiniging aanwezig. Deze bodem-verontreiniging is voor het huidige gebruik niet schadelijk voor de volksgezondheid of de natuur. Het is wel de uitdrukkelijke wens van de gemeente om de bodem te saneren. Gelet op de toekomstige (bestemde) activiteiten kiest het gemeentebestuur er voor om dit nu op te pakken.

Werkzaamheden

Om de bodem op beide locaties te kunnen saneren moet eerst het aanwezige groen gesnoeid worden. Ook wordt het hekwerk tussen het Kerstenterrein en de spoorlijn van de VSM verwijderd. Het groen wordt zodanig teruggebracht dat de bodem schoon gemaakt kan worden. Dit betekent dat hagen flink teruggesnoeid worden. Bestaande opslag wordt verwijderd. Het merendeel van de hagen wordt niet geheel verwijderd. Deze zullen dus vanzelf weer uitlopen. Het is wel noodzakelijk om de berk die aanwezig is op het terrein aan de Coldenhovensweg te verwijderen. Het kappen van deze berk vindt vergunningsvrij plaats. De snoeiwerkzaamheden en het verwijderen van de berk gaan op korte termijn plaatsvinden. Dit omdat er op dit moment nog geen vogels of andere dieren nestelen. Het schoonmaken van de bodem op de beide locaties wordt nog voor de zomer uitgevoerd.

Planvorming herontwikkeling

Wat er precies op de locaties Kerstenterrein en Coldenhovenseweg ontwikkeld gaat worden is nog niet exact bekend. Het bestemmingsplan biedt weer kansen voor ontwikkeling van deze gebieden, maar de exacte invulling gebeurt in overleg met alle betrokkenen. Hiervoor wordt nog een apart participatietraject gestart. Tot die tijd wordt het Kerstenterrein na de sanering weer teruggebracht in de huidige situatie, namelijk een groenvoorziening en parkeergelegenheid. De locatie aan de Coldenhovenseweg wordt ingezaaid met gras en voorzien van een greppel. Dit om te voorkomen dat vrachtwagens hier weer gaan parkeren en/of keren. De bestaande parkeergelegenheid op de locatie Coldenhovenseweg blijft behouden.

Informatie over het programma Ruimte voor Eerbeek is te vinden op de speciale pagina op onze website:
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek.