Saneringswerkzaamheden centrum Eerbeek van start op 14 mei

Omwonenden via brief op de hoogte gesteld

In opdracht van de gemeente Brummen starten maandag 14 mei de werkzaamheden om de bodem op een tweetal plekken in het centrum van Eerbeek te saneren. Het gaat hierbij om het Kerstenterrein en de locatie Coldenhovenseweg (aan de overzijde van Welkoop), De werkzaamheden zijn nodig om de grondkwaliteit op beide locaties in overeenstemming te brengen met toekomstig  gebruik. Omwonenden zijn via een brief van de werkzaamheden op de hoogte gebracht. Ook wordt op dinsdagavond 8 mei een inloopbijeenkomst over de saneringswerkzaamheden gehouden in het Servicepunt in Eerbeek. Tussen 19.30 en 21.00 uur is iedereen welkom om tekeningen en de planning te bekijken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van gemeente en aannemer.

Donderdag 15 maart dit jaar besloot de gemeenteraad in te stemmen met het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek. Dit betekent dat er concreet zicht komt op de ontwikkeling van een aantal lege plekken in het centrum van Eerbeek, waaronder de Kerstenlocatie en de strook aan de Coldenhovenseweg nabij het VSM-station. Van beide gebieden is bekend dat de bodemkwaliteit niet voldoet voor de toekomstige invulling. Nu er een besluit is genomen over het bestemmingsplan kiest het gemeentebestuur er voor om de sanering van beide gebieden nu voortvarend ter hand te nemen.

Planning van de werkzaamheden

De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd door Vieres Regisseurs en aannemer Pannekoek GWW. Zij beginnen deze klus op maandag 14 mei op de locatie aan de Coldenhovenseweg. Het is de verwachting dat de werkzaamheden hier een week duren. Van 21 mei tot en met 1 juni staat de Kerstenlocatie op de planning. Als dit volgens planning verloopt worden in de week van 4 juni de parkeerplaatsen en andere voorzieningen op deze locatie teruggeplaatst.  Aanwonenden worden door de aannemer voor de start op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en wat dit concreet voor hen betekent. Gedurende de werkzaamheden worden met het oog op veiligheid de werklocaties met hekken afgezet. Ook zijn er afspraken gemaakt over de aan- en afvoer van materialen en grond. Bij de locatie Coldenhovenseweg vindt dit plaats via de Coldenhovenseweg richting de Loubergweg. Bij het Kerstenterrein wordt een uitrit gecreëerd ter hoogte van het spoor en wordt het transport hier begeleid door verkeersregelaars.

Inloopbijeenkomst

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek. Ook kunnen belangstellenden zich laten informeren tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdagavond 8 mei van 19.30 tot 21.00 uur in het Servicepunt aan de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek.

Toekomstige planvorming

Wat er precies op de locaties Kerstenterrein en Coldenhovenseweg ontwikkeld gaat worden is nog niet exact bekend. Het bestemmingsplan biedt kansen voor ontwikkeling van deze gebieden, maar de exacte invulling gebeurt in overleg met alle betrokkenen. Hiervoor wordt nog een apart participatietraject gestart. Tot die tijd wordt het Kerstenterrein na de sanering weer teruggebracht in de huidige situatie, namelijk een groenvoorziening en parkeergelegenheid. De locatie aan de Coldenhovenseweg wordt ingezaaid met gras en voorzien van een greppel. Dit om te voorkomen dat vrachtwagens hier weer gaan parkeren en/of keren. De bestaande parkeergelegenheid op de locatie Coldenhovenseweg blijft behouden.