Sluitende aanpak gericht op personen met verward gedrag

Unanieme steun van gemeenteraad

Samen met regio-gemeenten en ketenpartners heeft de gemeente Brummen een aanpak opgesteld over de omgang met mensen met verward gedrag. Donderdag 6 september liet de Brummense raad unaniem weten de notitie met de titel ‘Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag’ te ondersteunen. Eerder dit jaar werd de notitie al voor inspraak vrij gegeven. De regio-gemeenten hebben de inspraakreacties in de eindversie van de notitie verwerkt.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor personen met verward gedrag. Dit komt ook door verschillende incidenten die landelijk veel (media)aandacht hebben gekregen. Doordat mensen langer zelfstandig wonen, doen zich vaker crises voor rond personen met verward gedrag dan vroeger. Dit kost vooral de politie extra tijd. Reden voor de rijksoverheid om het ‘Schakelteam Personen met Verward Gedrag’ in te stellen om oplossingen te bedenken om deze ontwikkeling tegen te gaan. Dit Schakelteam heeft gemeenten de opdracht gegeven voor 1 oktober 2018 een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag vast te stellen. Brummen en buurgemeenten hebben het plan nu klaar én vastgesteld.

Regionale opgave

Landelijk gezien neemt het jaarlijks aantal meldingen van overlast door verward gedrag toe. Ook in de regio waartoe Brummen behoort neemt het aantal meldingen toe. Voor Brummen is dit overigens niet het geval. In het kalenderjaar 2017 werd in Brummen 61 keer overlast gemeld. De gemeente Brummen werkt lokaal met verschillende partijen samen op het gebied van zorg en veiligheid. Met politie en zorgaanbieders is er regelmatig overleg over zorgwekkende situaties. Daarmee is er in Brummen een goede basis voor het signaleren van probleemsituaties en de aanpak daarvan. De knelpunten in de huidige aanpak zijn vooral regionaal, waardoor regionale en soms zelfs bovenregionale samenwerking belangrijk is. De belangrijkste actiepunten worden dan ook regionaal opgepakt.

De drie belangrijkste knelpunten in de sluitende aanpak zijn het vervoer van personen met verward gedrag, de mogelijkheden om te melden en het regelen van voldoende plekken om mensen met spoed op te kunnen vangen als dat nodig is. De politie heeft landelijk aangegeven dat zij dit najaar stoppen met het vervoer van personen met verward gedrag als er géén strafbaar feit is gepleegd. De regio Noord- en Oost Gelderland start een proef  om het vervoer van personen met verward gedrag goed te regelen.

Op basis van de notitie ‘Sluitende aanpak personen met verward gedrag’ komt er regionaal ook een meldpunt dat toegankelijk is voor cliënten, hulpverleners, familie, naasten en wijkbewoners. Dit met het doel om zorgen over mogelijk verward gedrag tijdig en goed te kunnen bespreken. Het meldpunt wordt straks 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Binnen dit meldpunt werken de beschikbare telefonische bereikbaarheidsdiensten van onder andere zorgaanbieders samen.

Preventie

De gemeente Brummen zet lokaal in op het voortzetten van preventieve voorzieningen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het opzetten van een opstapregeling voor mensen die vanuit beschermd wonen uitstromen naar een reguliere woning, om het organiseren van (arbeidsmatige) dagbesteding en het stimuleren van ontmoetingsactiviteiten.