Stemmen staken: nog geen besluit over programmabegroting 2019 Brummen

Het spreekwoord “alle goede dingen bestaan in drieën” lijkt van toepassing te zijn op de
gemeentebegroting voor het komende jaar. Want nadat het begrotingsdebat na twee gesprekrondes op 1 november werd geschorst, bleek ook gisteravond dat er géén definitieve besluitvorming over het gemeentelijke huishoudboekje over 2019 kon plaatsvinden. Reden hiervoor was dat bij de stemming over de amendementen er tweemaal sprake was van evenveel voor- als tegenstemmers. De reglementen schrijven dan voor dat wanneer de stemmen staken, dat besluit bij een volgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht.

De begrotingsbehandeling werd gisteravond door burgemeester Van Hedel heropend met de constatering dat er 12 amendementen en 17 moties onderdeel uitmaakten van het raadsdebat. Na een derde gesprekronde waarin alle partijen hun laatste pleidooien hielden of vragen stelden aan andere raadsfracties of de collegeleden, brak het moment van stemming over de begroting aan. De volgorde hierbij is dat allereerst wordt gestemd over de tekstwijzigingen in de concept-begroting (de amendementen) en pas daarna over de (eventueel tekstueel gewijzigde) begroting-zelf. Als laatste komen de moties aan bod (de oproepen/verzoeken aan het college).

Stakende stemmen

Bij het tellen van de stemmen over de twaalf amendementen moest burgemeester Van Hedel constateren dat er sprake was van evenveel voor- als tegenstemmers. De voorzitter van de raad was daarom genoodzaakt de verdere stemming door te schuiven naar de eerst volgende besluitvormende raadsvergadering op donderdag 22 november. Uiteraard wordt de provincie over deze bijzondere situatie geïnformeerd, omdat Brummen hierdoor een week na de indieningstermijn de begroting bij de provincie zal aanleveren. Van Hedel verwacht dat dit niet tot problemen zal leiden.

Oordeel over amendementen

Er is dus nog géén besluit genomen over de begroting. Wel is er stemming geweest over twaalf amendementen, waarvan er dus twee op 22 november opnieuw in stemming worden gebracht. Het gaat hierbij om tekstwijzigingen over de innovatiereis in 2020 in relatie tot de vriendschapsband met zusterstad Koriyama in Japan én de omschrijving in de begroting van de vergelijking tussen de centrumplannen in Eerbeek en Brummen. Vier amendementen kregen een meerderheid van de stemmen en maken op 22 november onderdeel uit van de geamendeerde begroting waarover dan besloten zal gaan worden. Zo besloot de raad de extra bijdrage van 50.000 euro voor Sportkompas vanaf het jaar 2019 te schappen en de indexering met de inflatiecorrectie van de subsidiebedragen voor enkele culturele verenigingen wel toe te passen. Ook besloot de raad om twee investeringen op het gebied van ICT niet in 2019 uit te voeren, evenals een tweetal onderzoeken die waren opgevoerd op de begroting met het oog op het verbeteren van de werkprocessen binnen het gemeentehuis.

Zes amendementen kregen niet de steun van de meerderheid van de raad. Het gaat hierbij om tekstvoorsteller over een interactieve wijze van opstellen van een cultuurvisie en de invulling van de taakstellende rol van de gemeenteraad bij het opstellen van de omgevingsvisie. Er was ook geen meerderheid in de raad om via subsidies innovatieve duurzame initiatieven te stimuleren. Dit gold ook voor de tekstwijzigingen over de participatiewet en gericht op een impuls om te komen tot meer natuurlijke speeltuinen. Tot slot werd ook de motie waarin werd voorgesteld werd een pas op de plaats te maken bij het onderzoek om te komen tot een sportbedrijf niet aangenomen.

Het vervolg

Het stemming over de programmabegroting 2019 krijgt dus een vervolg op donderdagavond 22 november. Binnenkort zijn de agenda en bijhorende vergaderstukken te vinden op de pagina van de gemeenteraad.

Bron: Gemeente Brummen