Uitnodiging Informatie avond Centrumplan Brummen

De gemeente is voornemens het Centrumplan Brummen op te pakken. De bestaande Structuurvisie uit 2011 is het uitgangspunt.
Er moeten keuzes worden gemaakt. De Dorpsraad heeft het initiatief genomen tot het organiseren van een informatiebijeenkomst, in samenwerking met de gemeente.

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het Centrumplan Brummen.
De avond is daarna met name gericht op het ophalen van uitgangspunten, die meegenomen kunnen worden in de planvorming voor de herinrichting. Hierbij zal de aandacht vooral uitgaan naar de herinrichting van het Marktplein en de Ambachtstraat en welke wensen u wil meegeven bij de planvorming.

Dorpsraad Brummen nodigt u nadrukkelijk uit om uw stem te laten horen.
Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd!

‘ECHT WERK MAKEN VAN BURGERPARTICIPATIE’

UITNODIGING

Informatiebijeenkomst Centrumplan Brummen

DONDERDAG 1 NOVEMBER
20.00 UUR
CONCORDIA

Aanmelden is vereist en kan via secretariaat@dorpsraadbrummen.nl