Update Centrumplan Brummen maart 2019

Stand van zaken na geslaagde informatieavond 1 november 2018

Op 1 november 2018 is een geslaagde informatieavond gehouden over het Centrumplan Brummen. Op 6 december is de rapportage daarvan overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder Margriet Wartena en projectleider Maureen de Wild. Deze rapportage is beschikbaar op de website van zowel de Dorpsraad als de gemeente. Inmiddels heeft de Dorpsraad het reguliere overleg met de gemeente ook in 2019 weer hervat en is de stand van zaken besproken.Dat betrof een aantal onderwerpen:
1. Plan van Aanpak: de verwachting is dat in de loop van maart dit plan kan worden behandeld in het college van B&W.
2. Parkeeronderzoek: er heeft onderzoek plaatsgevonden in zowel Eerbeek als Brummen. De resultaten daarvan worden momenteel verwerkt.
3. Grond-exploitatie: voorstellen hiertoe worden in het najaar van 2019 verwacht. Er wordt maar 1 grondexploitatie voor het Centrumplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. Deze bestaat weliswaar uit meerdere deelexploitaties (vanwege de deelgebieden), maar er wordt maar 1 master-grondexploitatie voorgelegd.