Veel voorstellen op vergadertafel gemeenteraad

Op donderdagavond 28 juni aanstaande

Donderdag 28 juni komt de gemeenteraad voor de laatste keer bijeen voor het zomerreces. Het is een vergadering waar een groot aantal besluiten wordt genomen. Veel hiervan hebben betrekking op begrotingen of jaarstukken van samenwerkingsverbanden. Vier onderwerpen staan als bespreekstuk op de agenda. Over acht voorstellen gaat de raad naar verwachting zonder debat een besluit nemen. Deze voorstellen staan als hamerstuk op de agenda. De openbare vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in de raadszaal van het Brummense gemeentehuis en begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

De gemeenteraad gaat in ieder geval met elkaar in debat over het voorstel voor een nieuw bestemmingsplan van de locatie ‘Vinkenweide’ in Brummen. Ook de conceptprogramma voor 2019 van de GGD is als bespreekstuk op de agenda opgenomen, evenals de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van de vervoerscentrale Stedendriehoek (ook bekend als PlusOV). Het vierde onderwerpen dat de gemeente gaat bespreken is het collegebesluit om in samenspraak met de stichting Visit Brummen Eerbeek een visie op recreatie en toerisme te formuleren.

Andere raadsvoorstellen

Als hamerstuk komen enkele begrotingen voor 2019 aan bod waarover de raad een besluit moet nemen. Bijvoorbeeld van de Veiligheidsregio, de omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ), de Regio Stedendriehoek en de gemeenschappelijke regeling Delta. Ook neemt de raad besluiten over de jaarstukken van 2017 van de Regio Stedendriehoek en de begrotingswijzing 2018 van Delta. Andere onderwerpen die als hamerstuk aan bod komen zijn de vaststelling van het bestemmingsplan van het perceel Lendeweg 2a in het buitengebied, de aanmeldnotitie vormvrije MER-boordeling van het verleggen van een gasleiding in Eerbeek en de toetreding van de gemeente Heerde tot de Regio Stedendriehoek. Tot slot is de raad voornemens de formatie van de raadsgriffie uit te breiden.

Stukken raadplegen

De agenda met de bijbehorende raadsvoorstellen vindt u op de pagina van de gemeenteraad op de website www.brummen.nl. Ook liggen er exemplaren gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek. Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk, dit kan wel bij de diverse fora.