Veranderopgave vanwege nieuwe wet inburgering Pilot Brummen en Lochem gericht op hulp aan inburgeraars

Brummen/Lochem – Extra ondersteuning voor inwoners met een status die bezig zijn met een inburgeringstraject. Dat is wat de gemeente Lochem en Brummen in de komende periode gaan doen. Via een pilot waarvoor beide gemeente geld krijgen van het rijk willen Brummen en Lochem de nieuwkomers met een status hulp bieden bij het leren van goed Nederlands en hen begeleiden naar passend werk.

Op 1 januari 2021 treedt in principe de nieuwe Wet Inburgering in werking. Reden hiervoor is dat het huidige stelsel niet tot het gewenste resultaat leidt. Met de nieuwe wet komt er een aantal belangrijke taken in de begeleiding van een inburgeraar bij de gemeenten te liggen. Om vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet al waardevolle ervaring op te doen, stelt het ministerie geld beschikbaar aan geïnteresseerde gemeente om met onderdelen van de nieuwe wetgeving al te oefenen. Brummen en Lochem hebben zich samen ingeschreven om dit najaar een pilot te starten. Het plan van aanpak ‘duale trajecten’ werd door het ministerie positief ontvangen en gehonoreerd. Het rijk stelt aan beide gemeenten samen 275.000 euro beschikbaar.

Werkervaring en taalbegeleiding Lochem en Brummen hechten veel waarde aan een goede inburgering van nieuwe inwoners met een status. Reden om samen de pilot ‘duale trajecten’ te starten. Concreet betekent dit dat de inspanningen gericht zijn op zowel het inburgeringstraject als het bemiddelen naar werk. Naast het inburgeringstraject, dat ongeveer vijf dagdelen in beslag neemt, wordt een zo passend mogelijke werkplek gezocht. Dit kan stage zijn, een participatieplaats, een werkervaringsplaats of betaalde arbeid. Op de werkplek worden inburgeraars actief begeleid door een taaldocent (‘taal op de werkvloer’). Bedrijven die zich openstellen voor statushouders wordt extra voorlichting en begeleiding aangeboden.

Beide gemeenten sluiten zoveel aan bij al bestaande werkwijzen en instanties. Denk voor de gemeente Brummen bijvoorbeeld aan het Taalhuis Brummen/Voorst, WerkFit Brummen en lokale welzijnsorganisaties. Voor Lochem gaat het om Taalhuis Lochem/Zutphen, Vluchtelingenwerk, lokale welkzijnsorganisaties en ’t Baken in Lochem.

De gemeenteraden zijn door de colleges op de hoogte gebracht van de toekenning van rijksbijdrage voor deze pilot. Beide gemeentebesturen gaan voortvarend van start, zodat van september 2019 tot december 2020 ervaringen opgedaan kunnen worden die waardevol zijn voor beide gemeenten, het ministerie en uiteraard ook alle direct betrokkenen.