Verdeeld over twee vergaderingen op 25 en 27 juni Gemeenteraad bespreekt en besluit over perspectiefnota

Brummen/Eerbeek – Later deze maand bespreekt de gemeenteraad de perspectiefnota voor de komende vier jaar (2020 tot en met 2023). Ook de eerste bestuursrapportage over 2019 en de risico inventarisatie voor het bepalen van de weerstandsreserve komen aan bod.Met de reactie op de perspectiefnota geeft de nieuwe gemeenteraad richting aan de inhoudelijke en financiële koers van de gemeente. De raadsvergadering over dit belangrijke onderwerpen is verdeeld over twee avonden. Het openbare debat begint op dinsdagavond 25 juni om 20.00 uur. Het wordt op donderdag 27 juni om 16.00 uur vervolgd. Verwachting is dat die avond voor 23.00 uur het debat is afgerond en besluiten zijn genomen. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

De perspectiefnota is een document waarmee de gemeente richting geeft aan de later dit jaar op te stellen programmabegroting. Met de perspectiefnota op de vergadertafel kan de gemeenteraad een discussie voeren over de gewenste inhoudelijke koers. Het is immers een taak van de raad om kaders vast te stellen. Zowel inhoudelijk als financieel. Gelet op de lastige financiële situatie waarin de gemeente verkeerd, staat het gemeentebestuur aan de vooravond van het nemen van belangrijke en ook ingrijpende beslissingen. Dit gebeurt aan de hand van de concept-perspectiefnota die door het college is voorbereid. De nota bevat een groot aantal voorstellen. De perspectiefnota is te lezen op de pagina www.brummen.nl/perspectiefnota. Daar vindt u ook de eerste bestuursrapportage 2019 en de risico-inventarisatie voor het bepalen van de weerstandsreserve.

Inbreng uit de samenleving
Eerder dit jaar presenteerde het college aan de raad al een document met daarin 130 mogelijkheden om financieel gezond te worden. Het gaat daarbij om mogelijkheden om te bezuinigingen, beleid bij te stellen of extra inkomsten te verkrijgen. Daarover is onder andere ook het inwonerspanel Brummen Spreekt bevraagd. Inmiddels is een concept-perspectiefnota opgesteld en kan iedereen daarop reageren. Dit deden zeven personen afgelopen donderdag 13 juni tijdens het speciale raadsforum over de perspectiefnota. Tijdens het zelfde forum stelden de raadsleden ook allerlei verhelderende vragen aan de leden van het college van B&W. Voordat het inhoudelijke debat op 25 en 27 juni begint, geven de zeven fracties op vrijdag 21 juni in de gemeentelijke informatiepagina’s GemeenteThuis alvast een eerste schot voor de boeg als het gaat om hun mening over de perspectiefnota en de koers die de gemeente moet volgen.

Besloten vergadering
Voordat de gemeenteraad op 25 juni om 20.00 uur het openbare debat gaat voeren, is er om 19.00 uur nog een besloten gedeelte. Daarbij bespreekt de gemeenteraad de inhoud van enkele vertrouwelijke documenten die horen bij het agendapunt risico-inventarisatie voor het bepalen van de weerstandsreserve. Overigens vindt eventueel debat en besluitvorming over dit onderwerp gewoon plaats tijdens het vervolg van de raadsvergadering van 25/27 juni..

Stukken raadplegen
De agenda met de bijbehorende raadsvoorstellen vindt u op de pagina www.brummen.nl/gemeeneraad.
Ook liggen er exemplaren gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis en het Servicepunt in Eerbeek. Ook kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek. Inspreken tijdens de raadsvergaderingen is nu niet meer mogelijk. Dit kon tijdens het forum.