Verzet tegen kap bomen Apeldoorns kanaal

Van de redactie
De gemeente Brummen gaat in het najaar van 2017 tegelijkertijd met de vervanging van de bruggen aan het Apeldoorns kanaal achtenveertig Amerikaanse eiken kappen. Volgens de gemeente Brummen zijn de bomen al op leeftijd en de meeste bomen zijn dermate slecht dat uitstel grote risico’s oplevert voor de veiligheid van de weggebruiker. Het werk wordt uitgevoerd tijdens de afsluitingen die noodzakelijk zijn voor de vervanging van de bruggen. De bomen zijn inmiddels al voorzien van een rode stip. Er worden nieuwe bomen aangeplant om de bestaande structuur te vernieuwen om in de toekomst een mooie bomenlaan te hebben langs het Apeldoorns kanaal. Een aanvraag heeft de gemeente Brummen ingediend bij de provincie Gelderland. Om te kunnen kappen beroept de gemeente Brummen zich op de nieuwe Natuurbeschermingswet, die met ingang van 01-03-2017 is ingegaan. De nieuwe Natuurbeschermingwet vervangt 3 wetten, de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De Natuurbeschermingswet geeft aan, dat voor bomen buiten de Bebouwde kom, indien er meer dan 20 bomen aaneengesloten staan, er geen kapvergunning nodig is, maar wel een meldplicht. Dit is een procedure waartegen burgers geen bezwaar kunnen maken. De Bomen Werkgroep Brummen zet vraagtekens bij de uitleg van de gemeente Brummen, en verzet zich tegen het voorgenomen plan van de gemeente. Volgens de werkgroep geeft de gemeente ten onrechte aan, dat er voor het kappen van de bomen, geen kapvergunning nodig is. De werkgroep is van mening dat er helemaal geen sprake is van een rij van 20 aaneengesloten bomen, de bomen zouden daarvoor te ver uit elkaar staan. De werkgroep zet tevens vraagtekens bij de veronderstelde slechte gezondheidstoestand van de bomen. Het lijkt volgens de werkgroep dat de gemeente Brummen zo een bezwarenprocedure tracht te voorkomen. De werkgroep heeft in een gesprek met de verantwoordelijke wethouder Tuiten verzocht om een openbare avond waar burgers hun inbreng kunnen geven. Volgens de werkgroep heeft wethouder Tuiten toegezegd een dergelijke voorlichtingsavond te houden. Voor meer informatie zie ook de websites: Bomen Werkgroep Brummen www.bwbrummen.nl en Gemeente Brummen www.brummen.nl

Bomen kanaal - Foto © Annelies van Klinken

Bomen kanaal – Foto © Annelies van Klinken