Voorgenomen besluit over tijdelijk bestuur Sportkompas

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de wethouders Eef van Ooijen, Peter-Paul Steinweg en Jolanda Pierik-van der Snel tijdelijk in het bestuur van de Stichting Sportkompas plaats te laten nemen.

Het gaat om een benoeming met ingang van het nieuwe jaar. Dit voorgenomen besluit neemt het college naar verwachting op dinsdagochtend 18 december. Om tot een definitief besluit te komen is het belangrijk dat de gemeenteraad nog in de gelegenheid wordt gesteld wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken. Dit gebeurt naar verwachting tijdens de gemeenteraadsvergadering komende donderdag 20 december. Dit raadsvoorstel wordt namelijk toegevoegd aan de agenda van deze besluit-vormende raadsvergadering.

Recent hebben de bestuursleden van Stichting Sportkompas aangekondigd per 1 januari van het nieuwe jaar af te treden. Normaal gesproken moet een stichtingsbestuur dan zelf voorzien in ontstane vacatures. Vanwege het maatschappelijke belang voor de instandhouding van Stichting Sportkompas en een goede voortzetting van alle werkzaamheden die onder de verantwoordelijkheid van deze stichting worden uitgevoerd, heeft het college het initiatief genomen om voortvarend tot een tijdelijk bestuur te komen. Met de vorming van zo’n tijdelijk bestuur wordt op korte termijn in ieder geval voldaan aan eisen die volgens de statuten noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld dat het stichtingsbestuur minimaal drie bestuurders heeft). Ook komt met de snelle vorming van een tijdelijk bestuur de bedrijfsvoering bij Stichting Sportkompas niet in gevaar. Met deze tijdelijke oplossing ontstaat ook de mogelijkheid om op een zorgvuldige manier te werken aan een structurele oplossing met een nieuwe en definitieve invulling van het bestuur.

Inzicht via notitie

Een belangrijke taak in de komende periode is het opstellen van een notitie om te komen tot een stabiele organisatie bij de Stichting Sportkompas. Zowel financieel, bestuurlijk als organisatorisch. Het college voldoet met deze notitie aan de wens van de gemeenteraad (vastgelegd in een motie van 22 november 2018) om een analyse van de situatie bij Sportkompas en de daaronder vallende voorzieningen. Vanaf begin dit jaar is Stichting Sportkompas verantwoordelijk voor het beheer van drie sportaccommodaties in de gemeente Brummen (De Bhoele, Rhienderoord en gymzaal Lorentzstraat) en het stimuleren van sport, beweging en gezondheid. Met een afvaardiging van het aftredende stichtingsbestuur heeft het college inmiddels al gesproken om tot een goede overdracht van bestuurstaken te komen.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken van de raadsvergadering van donderdag 20 december 2018 raadplegen en downloaden via de website 
www.brummen.nl (kies bij ‘bestuur en politiek’ voor ‘gemeenteraad’ en vervolgens de groene button ‘vergaderingen’). Daar treft u ook het raadsvoorstel aan over de benoeming van een tijdelijk bestuur voor Stichting Sportkompas