Wanneer vergadert de gemeenteraad in het jaar 2019?

Op de pagina van de gemeenteraad op de gemeentelijke website www.brummen.nl kunt u zien op welke momenten de gemeenteraad van Brummen in het nieuwe jaar bijeen komt. In het vergaderschema voor het gehele jaar 2019 zijn niet alleen de maandelijkse besluitvormende vergaderingen opgenomen, maar ook de data van forumbijeenkomsten en eventuele opiniërende raadsvergaderingen. Alle vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en u bent van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen.

De gemeenteraad heeft zijn vergaderschema in september 2018 vastgesteld. In hoofdlijnen is dit schema vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren. Dus gebaseerd op twee (parallelle) fora, één opiniërende (of informerende) en één besluitvormende raadsvergadering per maand. Ook zijn er enkele facultatieve vergaderdata opgenomen voor bijeenkomsten waarvan het onderwerp en opzet op een later moment kan worden bepaald. Duidelijk is in ieder geval dat ook in 2019 de donderdagavond hét vergadermoment is van de Brummense gemeenteraad. Onder andere via de gemeentelijke website, de wekelijkse digitale nieuwsbrief en de gemeentelijke informatiepagina’s GemeenteThuis wordt u tijdig geïnformeerd over de agenda’s van de raadsbijeenkomsten en de vergaderlocatie.

Meepraten

De maandelijkse forumbijeenkomsten zijn het moment voor inwoners om hun mening te geven of een vraag aan de gemeenteraad te stellen. Hierbij kan het gaan om een onderwerp dat op de agenda van een forum staat, maar het mag ook over een kwestie gaan dat niet staat geagendeerd. Ook is een vast onderdeel van het forum dat het college actuele informatie verstrekt over actuele ontwikkelingen. Maar er is vervolgens ook ruimte voor inwoners om een onderwerp aan de orde te stellen dat niet op de agenda staat.

Website

Het nieuwe vergaderschema voor 2019 kunt u raadplegen via de website www.brummen.nl (kies bij ‘bestuur en politiek’ voor ‘gemeenteraad’ en vervolgens de groene button ‘vergaderingen’). Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de griffie van de raad via telefoonnummer (0575) 56 82 33 en mailadres griffie@brummen.nl.